Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2010-2011

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THANH HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    HOẰNG HOÁ 3

           

            Số :    KH/CĐ-HH3

                                                                         Hoằng Hoá, ngày 5  tháng 9 năm 2010

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HỌC 2010-2011

            Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2010-2012, kế hoạch công tác Công Đoàn ngành giáo dục Thanh Hoá , kế hoạh công tác năm học 2010-2011 của nhà trường , BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 như sau:

I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1-.Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.

2- Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ Việt Nam đã qui định .

3-Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”.. phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN ”, “ Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ”, “ Phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền ” ...

4- Phát huy tốt vai trò hoạt động của BTT nhân dân, UBKT.CĐ, Ban nữ công trong nhà trường.

5-.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng Công đoàn nhà trường vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

 II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH

 1-.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

   1.1/ Yêu cầu:

        - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..

       - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình , tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

  1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

        - 100% ĐV.CĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

       - 100% ĐV.CĐ chấp hành tốt chủ trương , chính sách, pháp luật nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.

  1.3/ Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.

- Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí, khai thác mạng Internet  để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

  2.1/ Yêu cầu cụ thể:

    - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

    - Giám sát tốt chế độ chi trả lương bổng, phụ cấp đối với đoàn viên.

    - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

    - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen - thưởng cho con cái của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.

-          Tiếp tục huy động duy trì và phát huy tác dụng  nguồn quĩ “Thăm quan du lịch” theo nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012.

-          Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại qui chế: QC nâng lương, QC về việc làm tăng  giờ được trả thù lao, QC chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

   - Tăng cường  hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

  2.2/ biện pháp thực hiện:

     - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

    - Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động, cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.

    - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 2 đợt thi đấu cầu lông vào dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - 20 / 11, Ngày thành lập đoàn – 26/ 03.

    - Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.

    - BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .

3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

  3.1/ Yêu cầu:

      - ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

  3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

         - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

         - GV giỏi cấp trường: Thêm 15-20 Đ/C.

         - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: thêm 3 đồng chí

         - Sáng kiến kinh nghiệm +đồ dùng DH đạt giải cấp Tỉnh:  7-10  SKKN

         - 100% GV đăng ký phụ đạo cho HS yếu kém không thu tiền.

   3.3/ Biện pháp thực hiện:

      - Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.

    - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.

4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động

 4.1/ Yêu cầu:

   - Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “ Hai không trong giáo dục ”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

   - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

  4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

- 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống.

   - Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.

- Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.

  4.3/ Biện pháp thực hiện:

 - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

  - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Đăng ký này được công khai trên văn phòng để ĐV theo dõi và đánh giá. Cuối mỗi năm học công đoàn sơ kết và khen thưởng.

   - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết,tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

5- Về  công tác quản lý:

  5.1/ Yêu cầu:

    - Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2010-2011 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý – một trong những chủ đề cơ bản của năm học.

5.2/ Biện pháp thực hiện:

   - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

  - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV.

    - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

    - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

6- Công tác chỉ đạo:

 6.1/ Yêu cầu:

    - CĐ xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

    - CĐ chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: BTT nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

 6.2/ Chỉ tiêu:

    - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.

    - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH.CĐ và nhà trường, tránh để sảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

 6.3/ Biện pháp thực hiện:

    - BCHCĐ chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận.

hoạt động.

7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

  7.1/ Yêu cầu:

    - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao độ.

    - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

  7.2/ Tiêu chí phấn đấu:

-          Tiếp tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2010– 2011, được Tổng liên Đoàn LĐ VN tặng BK.

-          Năm học 2010-2011 có 1 đ/c được Tổng liên đoàn LĐ VN tặng bằng Khen

                                            1 đ/c được CĐ Ngành GD Việt Nam tặng BK

                                                   1-2 đ/c được LĐLĐ tỉnh tặng BK

                                               8-10 đ/c được CĐ ngành GD Thanh Hoá tặng Giấy khen

  7.3/ Biện pháp thực hiện:

   - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.

   - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKT.CĐ, ban nữ công, ban đời sống, ban tuyên truyền, ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

                                                                 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

TG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

8

-Tổ chức may đồng phục cho CBGV

- Chuẩn bị KH ĐH Công Đoàn nhiệm kì 2010-2012

- Tổ chức ĐH Công Đoàn.

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.

- Tham mưu với chuyên môn trong việc sắp xếp, phân công lao động,  xếp thời khoá biểu hợp lý

- Phối hợp với ĐTN chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới.

- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...

9

- Phối hợp với ĐTN tổ chức lễ Khai giảng năm học mới.

- Tuyên truyền, phát động CBGV-NV hưởng ứng tháng ATGT, phòng chống Matuý/HIV/AIDS...

-Phợp với chuyên môn, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chưc hội nghị CNVC triển khai kế hoạch năm học.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV

- Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách công Đoàn, q/cthăm hỏi, thăm quan, du lịch , thi đua khen thưởng ....

- Tổ chức bếp ăn tập thể cho GV ở lại trưa, sắp xếp, bố trí phòng nghỉ trưa cho CBGV

- Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,....

- Phát động phong trào TDTT trong CBGV-NV.

- Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường

10

- Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp, chọn GV đi thao giảng  cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng nhgày PNVN 20/10.

- Tham gia họp, xét nâng lương định kì, nâng lương sớm  cho CBGV.

- Triể khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

11

- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11. Động viên GV tham gia thao giảng tuyến tỉnh .

- Phối hợp với chuyên môn, BTTND, tăng cường Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV

-Tổ chức các hoạt động VH,VN,TT trong CBGV-NV chào mừng ngày NGVN.

- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11/2010.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

12

- Phối hợp với chuyên môn trong công tác thanh tra , kiểm tra các hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 2

- Tham gia họp hội đồng thi đua khen thưởng học kì 1

- Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Công Đoàn học kì 1

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.

- Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động : Ủng hộ tết vì người nghèo, các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động

- Triển khai  kế hoạch học kì 2.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

01

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Phối hợp với chuyên môn, cân đối quỹ, tặng quà tết cho CBGV-NV, ủng hộ tặng quà tết cho học sinh  của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

02

- Tổ chức cho CBGV_NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm

- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ

- Phối hợp với ĐTN tổ chức giao lưu thể thao với công đoàn bạn nhân dịp năm mới.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

03

- Tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3 cho CBGV và nữ sinh.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CĐV.Phối hợp với chuyên môn chấn chỉnh nề nếp chuyên môn của CBGV và kiểm tra, thanh tra các hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 3.

- Tổ chức thao giảng đợt 2.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..- Phối hợp với chuyên môn, động viên các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh đi thi.

04

-Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền nam và ngày QTLĐ 1/5

-  Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì, thi TN và thi đại học.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

 05

- Phối hợp với chuyên môn, tổ chức hội thảo báo cáo SKKN cấp trường , chọn SKKN dự thi cấp tỉnh.

- Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định .

- Các tổ công Đoàn họp, đánh gia thi đua , khen thưởng kì 2 và cả năm đối với CĐV.

- Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.

- Tổ chức Bế giảng năm học.

- Phối hợp với chuyên mon, tổ chức cho CBGV học quy chế thi tốt nghiệp, quán triệt tốt để CBGV không VPQC thi.

- Tổ chức phát quà 1/6 cho con CBGV_NV và phát thưởng cho con CBGV đạt thành tích trong học tập năm học 2010-2011.

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

6,7

- CBGV làm công tác thi theo lịch của BGD

- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề trong hè theo lịch của SGD.

- Tổ chức cho CBGV đi thăm quan, du lịch hè 2011.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày TBLS 27/7.

- Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 3 năm thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

- Thăm hỏi, động viên CBGV_NV ốm đau, hiếu hỉ..

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.

                                                                                      Hoằng Hoá, ngày 05 tháng 9  năm 2010

                                                                                                     T/M. BCHCĐ

                                                                                                        Chủ tịch

                                                                                                        Đã ký

                                                                                               Nguyễn Thị Ngọc

 

Last update : 27/11/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau