QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ: 2010 – 2011

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 3

     Số: 01/QC/ĐTN                                                        Hoằng Hóa, ngày 9 tháng 10 năm 2010

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ: 2010 – 2011

-          Căn cứ vào điều lệ và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn TNCS Hố Chí Minh.

-          Căn cứ vào hướng dẫn của BCH TW Đoàn TNCS Hố Chí Minh về việc xây dựng quy chế làm việc của BCH Đoàn các cấp.

-          Nhằm nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo trong công tác Đoàn và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ: 2010 – 2011. BCH Đoàn trường THPT Hoằng Hóa 3 xây dựng quy chế làm việc của BCH Đoàn trường như sau:

 1. NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG

I.        Ban chấp hành Đoàn trường.

BCH Đoàn trường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường, gồm 15 Đ/C có nhiệm vụ cơ bản sau:

-          Lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhà trường trên các mặt hoạt động cụ thể: giảng dạy và học tập, nề nếp, VHVN – TDTT.

-          Căn cứ tình hình cụ thể của các C/Đ, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết ĐH Đoàn trường nhiệm kỳ: 2010 – 2011 và hướng dẫn thực hiện nghị quyết, chỉ thị của chi bộ, của Đoàn cấp trên thông qua các phong trào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng hợp pháp của ĐVTN trong nhà trường.

-          Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các C/Đ thực hiện chủ trương, nghị quyết, đồng thời thường xuyên chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nắm vững  diễn biến tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để đề ra các phong trào hoạt động và giáo dục phù hợp.

-          Phối hợp với cơ quan nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức quần chúng khác trong và ngoài nhà trường.

II.                   Chế độ làm việc của BCH Đoàn trường.

-          BCH luôn chú ý bổ sung các UVBCH khi có thuyên chuyển cán bộ theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đoàn. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho các UVBCH thông qua các hình thức đào tạo và thực tiễn.

-          BCH Đoàn trường duy trì chế độ họp định kỳ mỗi tháng 1 lần. Nhằm đi sâu bàn bạc những nhiệm vụ trọng tam cụ thể, căn cứ tình hình và yêu cầu thực tiễn. Bên  cạnh đó BCH còn tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng khi cần thiết.

-          Nội dung cuộc họp, hội nghị phải được thống nhất trong BTV, BCH, dự kiến thông báo trước cho các UVBCH biết trước để chuẩn bị nội dung.

-          Hội nghị BCH do Bí thư Đoàn trường triệu tập và chủ trì, nếu Đ/c Bí thư đi vắng thì Đ/c phó BT triệu tập và chủ trì khi đã báo cáo nội dung với Đ/C Bí thư.

-          Mỗi khi tổng kết các hoạt động hoặc tổng kết học kỳ, năm học các UVBCH viết báo cáo tổng kết kết quả hoạt động trong lĩnh vực mình phụ trách bằng văn bản nạp cho BTV và báo cáo trước hội nghị tổng kết.

-          Trực văn phòng Đoàn theo lịch phân công của Bí thư Đoàn trường.

 1. NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG.

1. Bí thư Đoàn trường.

-          Quản lý chung các hoạt động của Đoàn trường, lên kế hoạch hoạt động chung cho BCH Đoàn trường và điều hành hoạt động BTV, BCH Đoàn trường.

-          Báo cáo cấp uỷ, BGH và Đoàn cấp trên kế hoạch hoạt động của BCH Đoàn trường hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ và cả năm.

-          Chịu trách nhiệm chính trước chi bộ, BGH và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.

-          Điều khiển các cuộc họp mà Đoàn trương tổ chức.

-          Có nhiệm vụ đối ngoại: thay mặt BCH Đoàn trường quan hệ với Đoàn cấp trên, các ban nghành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường.

-          Là chủ tài khoản của Đoàn trường, chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Đoàn cấp trên về các khoản thu chi của Đoàn trường.

2.Phó BT Đoàn trường .

 1.  
  1. Đ/C: Long.

-   Giúp BT điều hành hoạt động của Đoàn trường.

-          Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức của Đoàn cụ thể là: tổ chức trang trí khánh tiết cho các buổi hoạt động ngoại khoá, lễ kỷ niệm, ổn định tổ chức trong các buổi chào cờ đầu tuần…

-          Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của CĐGV.

-          Phụ trách mảng dạy học trong CĐGV cụ thể là: chỉ đạo CĐGV lên kế hoạch thao giảng, dự giờ, phân công ĐV trong CĐGV làm nhóm trưởng của câu lạc bộ TN – XH cung cấp bài lời giải và tư liệu cho câu lạc bộ TN – XH và trang Web của nhà trường.

-          Phụ trách câu lạc bộ TN – XH và tham gia vào BBT trang Web của nhà trường.

-          Tham gia trực BNN, BTV theo sự phân công của BT và trưởng BNN.

-          Thay mặt BT giải quyết các công việc của Đoàn nếu BT đi công tác hoặc có việc đột xuất.

-          Quản lý toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức của Đoàn như: loa đài, máy tính, máy in…

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.

 1.  
  1. Đ/C: Hùng.

-          Giúp BT điều hành hoạt động của Đoàn trường.

-          Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của BNN, tổng hợp kết quả theo dõi nề nếp hàng tuần. Có trách nhiệm đấu mối, kết hợp với GVCN lớp trực tuần và trực BGH để xếp loại thi đua các CĐ vào chiều thứ 7 hàng tuần.

-          Phụ trácg công tác VHVN của Đoàn trường, có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động VHVN của Đoàn trường hàng tháng, hàng kỳ và cả năm.

-          Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác phát triển ĐV trong nhà trường, quản lý toàn bộ hồ sơ, sổ sách của Đoàn. Làm tốt công tác chuyển sinh hoạt cho ĐVTN.

-          Phụ trách HĐNGLL, chịu trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động theo chủ đề tháng.

-          Phụ trách mảng tuyên truyền của Đoàn như: phát tin bài trên loa và bản tin nhà trường.

-          Thay mặt BT giải quyết các công việc của Đoàn nếu BT đi công tác hoặc có việc đột xuất.

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.

 1. NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC UVBCH
 1. Đ/c: Tuyên. ( trưởng ban nề nếp).

-          Chịu trách nhiệm chính trước Đoàn trường về việc theo dõi nề nếp GV và học sinh trong nhà trường, lên lịch trực BNN, tổng hợp HS, GV vi phạm nề nếp hàng tuần báo cáo Đ/C Hùng để xử lý.

-          Tổng hợp hồ sơ HS vi phạm nội quy để xử lý kỷ luật kịp thời.

-          Hỗ trợ Đ/C Long trong công tác tổ chức trang trí khánh tiết cho các hoạt động ngoại khoá của Đoàn.

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BTV hoặc Bí Thư.

 1. Đ/C: Cử. ( phụ trách phong trào TDTT).

-          Có trách nhiệm lên kế hoạch TDTT hàng tháng, hàng kỳ và cả năm học.

-          Đấu mối với công đoàn nhà trường, các Đoàn bạn để tập luyện giao lưu TDTT.

-          Làm kế toán của Đoàn trường.

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.

 

 1. Đ/C: Dũng. ( Phụ trách đội cờ đỏ).

-          Có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động của đội cờ đỏ, phân công lịch trực cho Đội viên đội cờ đỏ, điều hành kiểm tra đôn đốc hoạt động của đội cờ đỏ.

-          Tổng hợp kết quả theo dõi của đội cờ đỏ hàng tuần, hàng tháng và hàng kỳ.

-          Đấu mối, kết hợp Đ/c: Hùng và GVCN lớp trực tuần để xếp loại các CĐ.

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.

 1. Đ/C: Gấm. ( Thủ quỷ Đoàn).

-          Chịu trách nhiệm thu các loại quỹ đoàn.

-          Chi các khoản chi của Đoàn khi có sự thống nhất của chủ tài khoản và kế toán Đoàn trường.

-          Quản lý toàn bộ hồ sơ thu chi của Đoàn trường.

-          Chịu trách nhiệm thăm hỏi, hiếu, hỷ các cán bộ Đoàn và thăm hỏi ĐVTN.

-          Chuẩn bị chè nước cho các buổi họp, khăn bàn lọ hoa cho trang trí các buổi SH ngoại khoá.

-          Chuẩn bị phần thưởng, quà cho các cuộc thi và HĐNGLL.

-          Nhận nhiệm vụ khi có sự phân công hoặc uỷ quyền của BT.

 1. Đ/C: Cường. ( phụ trách hoạt động thi đua của Đoàn trường).

-          Có trách nhiệm theo dõi, đánh giá các hoạt động đoàn của các CĐ từng tuần,  từng tháng, từng kỳ và cả năm học.

-          Trưởng  ban thanh tra cờ đỏ và theo dõi GVCN trực tuần báo cáo BT hàng tuần vào thứ 7.

-          Tham gia công tác khuyến học của Đoàn trường.

 1. Các Đ/C: Tuấn (12A1), Việt (11A1) , Huệ (11A5).

Phụ trách công tác nề nếp, thanh tra cờ đỏ dưới sự điều hành của đồng chí Dũng và Đ/C Cường.

 1. Các Đ/c: Xuân (12A6), Trang (11A2), Yến (11A3).

Phụ trách công tác VHVN – TDTT cùng với Đ/c Hùng, và Đ/c Cử trong công tác tuyên truyền các hoạt động VHVN – TDTT Của Đoàn trường.

 

T/M BCH Đoàn trường

Bí thư

 

 

 

Bùi Bá Xuân

Last update : 28/11/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau