Chương trình công tác kiểm tra chi bộ năm học 2010-2011

Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, các quy định từ Trung ương đến tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo của huyện uỷ Hoằng Hoá. Cấp uỷ trường THPT Hoằng Hóa 3 xây dựng chương trình công tác kiểm tra chi bộ năm 2010-2011 như sau:

         I. Nhiệm vụ chung.

        Cấp uỷ tăng cường sự lãnh đạo hoạt động công tác ban kiểm tra trong chi bộ, trong nhà trường. Đưa công tác kiểm tra trong đảng, trong tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và từng đảng viên trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế làm việc .... trong cơ quan thành nề nếp thường xuyên.

       Giải quyết những vấn đề bức xúc còn tồn đọng như: Thực hiện nề nếp, kỹ cương trong quản lý, giảng dạy và học tập; Trong dạy thêm và học thêm, thu chi ngoài ngân sách; trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh, trong công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh; trong sinh hoạt tập thể và xây dựng môi trường “Dân chủ, Kỹ cương, Tình thương và Trách nhiệm”.

         - Thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua 2 tốt của toàn ngành; đặc biệt là hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ trưởng phát động trong năm học.

          Ban kiểm tra chi bộ thực hiện tốt chức năng theo Điều lệ Đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Đồng thời kết hợp với ban kiểm tra toàn diện giáo viên và ban thanh tra nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhà trường. Định kỳ báo cáo cho chi bộ biết.

           Trong các kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, rút kinh nghiệm. Cấp uỷ kiểm điểm tập thể trước chi bộ. Từng đồng chí kiểm điểm trước tập thể. Cuối nhiệm kỳ cấp uỷ và từng đồng chí kiểm điểm trước chi bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình là nội dung thường xuyên trong sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ, đảm bảo phát huy dân chủ và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo Nghị quyết.

           Dựa trên các tiêu chí đánh giá, mọi đảng viên tự đánh giá và phân loại được mình trên cơ sở tổ chức Đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học cho phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn dạy và học. Thực hiện tốt đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng trong 6 tháng, 1 năm và nhiệm kỳ.

           Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cấp uỷ và chi bộ tạo điều kiện và bảo vệ những cán bộ đảng viên trung thực, thẳng thắn dám đấu tranh phê bình, phê phán cái sai, bảo vệ cái đúng. Đồng thời phải xử lý kỷ luật nghiêm minh những người có hành động trả thù, trù dập những người đấu tranh phê bình; hoặc những người lợi dụng dân chủ để vu cáo mất đoàn kết nội bộ, những người nói và làm không theo nghị quyết, phát ngôn tuỳ tiện, trái với ý kiến thống nhất của chi bộ.

         II. Nội dung công tác kiểm tra năm 2010-2011.

         Ban kiểm tra đảng và kiểm tra nội bộ trường học xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung hướng dẫn công tác kiểm tra và thanh tra chuyên môn trong năm 2007 tập trung những nội dung sau:

        1. Kiện toàn bộ máy tổ chức kiểm tra đảng, công tác kiểm tra nội bộ trường học và thanh tra nhân dân và thanh tra toàn diện giáo viên ở trong nhà trường được thành lập cùng một ban chung là Ban kiểm tra nội bộ trường học.

        Thành phần, nhiệm vụ và chức năng theo quy định hiện hành của các nội dung hướng dẫn. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học và thanh tra toàn diện giáo viên ở trong nhà trường; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục,” của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong năm học, cùng với các Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật chống tham nhũng. 

       - Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, các Tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong truờng về công tác tự kiểm tra công tác cá nhân, của tổ chuyên môn do cá nhân phụ trách. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên môn về công tác dự giờ đánh giá, thực hiện quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khách quan, dân chủ và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đảng và kiểm tra nhà trường.

       2. Tập trung thanh tra nhằm chấn chỉnh nề nếp kỹ cương, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, tuyển sinh và khắc phục bệnh chạy theo thành tích ảo. Tập trung quản lý tốt tài chính và tài sản trong nhà trường. Tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, khiếu tố trong chi bộ đảng và nhà trường.

      - Kế hoạch chương trình được công khai cho toàn thể đảng viên, CBGV biết và Báo cáo Huyện uỷ và Sở GD-ĐT.       

      - Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ công việc của lãnh đạo chi bộ, chính quyền, từng cá nhân và tổ chuyên môn. Dựa trên Điều lệ Đảng, các Quy định về công tác quản lý chuyên môn của Ngành và các quy định của nhà trường trong năm học. Thực hiện theo Hướng dẫn quy chế Thanh tra giáo dục của Bộ trưởng, Quy chế đánh giá xếp loại GV, Học sinh; Các Chỉ thị 15 về dạy thêm học thêm; Điều lệ trường phổ thông. Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục và đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Giám đốc Sở GD-ĐT về công tác kiểm tra nội bộ trường học và thanh tra toàn diện giáo viên ở trong nhà trường. Để toàn trường hưởng ứng và thực hiện được tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Xây dựng tốt trường học thân thiện, học sinh tích cực.

        3. Các nội dung hoạt động của ban kiểm tra:

         - Đầu năm học: Tập trung chỉ đạo kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho năm học mới, bao gồm: Trang thiết bị, sách tài liệu phục vụ dạy và học; Cơ sở vật chất các phòng học như bàn ghế, trang bị điện, nước uống….

        - Kiểm tra việc thực hiện xây dựng các định mức thu dịch vụ trong trường đã được Hội Cha mẹ học sinh thống nhất. Tình hình thực hiện ở các lớp.

        - Giám sát việc thực hiện các chế độ tài chính hiện hành như thanh toán tiền thừa giờ, mua sắm đầu năm….Đặc biệt công tác tuyển sinh đầu năm.

        - Việc phân công giáo viên đúng chuyên ngành đào tào, trình độ nghiệp vụ.

        - Cuối học kỳ, cuối năm học tập trung kiểm tra công tác thu chi tài chính. Thực hiện công tác kiểm tra thanh tra giáo viên về các loại hồ sơ, về thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy…Thông qua các hoạt động chuyên môn của tổ và phân công của trường.

        Kiểm tra toàn diện giáo viên:

        - Trình độ nghiệp vụ (tay nghề). Trình độ nắm vứng kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh thể hiện qua công tác giảng dạy. Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy và giáo dục (thể hiện chủ yếu qua các tiết lên lớp)

         -  Thực hiện quy chế chuyên môn:  Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra, chấm bài và quan tâm giúp đỡ các đối tượng  học sinh. Thực hiện các thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học. Tuân thủ các Quy định về dạy thêm học thêm.

         - Kết quả giảng dạy: Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua các lần kiểm tra chung của nhà trường, kết quả lên lớp và tốt nghiệp của bộ môn ở các lớp giáo viên

         - Việc thực hiện công tác khác: Công tác chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục đạo đức HS qua câc hoạt động ngoài giờ lên lớp.

     V. Tổ chức thực hiện:

     Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác kiểm tra nội bộ và thanh tra toàn diện giáo viên trong năm học 2010-2011. Yêu cầu tất cả CBGV tổ chức thực hiện bản kế hoạch này. Từng tổ chuyên môn quán triệt cho các giáo viên để thực hiện tốt.

Chương trình công tác và kế hoạch theo từng tháng

Tháng

Nội dung công tác

8/2010

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Xây dựng lực lượng kiểm tra trong đảng, thanh tra nhân dân

- Tổ chức kiểm tra CSVC đầu năm học 2007-2008.

- Kiểm tra thực hiện nề nếp chuyên môn một số đảng viên, GV

9/2010

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Tiếp tục xây dựng lực lượng kiểm tra trong đảng, thanh tra nhân dân

- Tổ chức kiểm tra CSVC đầu năm phục vụ năm học mới.

- Kiểm tra thực hiện nề nếp chuyên môn một số GV

10/2010

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm ở các lớp

- Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn: Toàn bộ hồ sơ, 

   KH chuyên môn, dự giờ một số GV. Thanh tra 4 GV

- Kiểm tra dạy bồi dưỡng, dạy thêm

- Thanh tra toàn diện 4 GV

11/2010

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn: KH chuyên môn, dự giờ thao giảng GV.

- Thanh tra toàn diện 7 GV

12/2010

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong đảng. Đánh giá, xếp loại đảng viên.

 - Hồ sơ chuyên môn, dự giờ thao giảng. Thực hiên chương trình

- Thanh tra toàn diện GV

- Công tác kiển tra HS, chấm trả bài, vào điểm

1 /2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Kiểm tra thực hiện Quy chế CM: Hồ sơ chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

- Thực hiên chương trình kỳ I và tổng kết, xếp loại  cuối kỳ I năm học 2006-2007

- Kiểm tra nội bội tài chính CSVC. Đánh giá xếp loại thi đua học kỳ.

2 /2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra

- Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn đầu kỳ II: Hồ sơ chuyên môn. Thực hiên chương trình KH

- Thanh tra toàn diện GV.

3 /2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra

 Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn: Hồ sơ chuyên môn,

dự giờ thao giảng đợt II. Thực hiên chương trình KH vào điểm.

- Thanh tra toàn diện GV

4 /2011

  Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện:

- Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn: Hồ sơ chuyên môn, dự giờ thao giảng. Thực hiên chương trình đổi mới sách giáo khoa mới.

- Tiếp tục thanh tra toàn diện GV

5 /2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện

- Kiểm tra thực hiện Quy chế CM: Hồ sơ chuyên môn. Thực hiên chương trình.

- Thanh tra toàn diện 4 GV

- Kiểm tra nội bội tài chính các nguồn thu và chi hết năm hcọ, kiểm tra sử dụng CSVC, thi đua đánh giá GV

- Báo cáo Thanh tra Sở

6/2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện:

- Kiểm tra thực hiện chế độ tài chính

- Thanh tra hực hiên công tác thi tốt nghiệp phổ thông

7/2011

Tập trung chỉ đạo kiểm tra và tổ chức phối hợp thực hiện:

- Kiểm tra thực hiện chế độ tài chính

- Thanh tra hực hiên công tác thi vào 10 phổ thông

     Nơi nhận:                                                                    T/M CẤP UỶ

                                                                                           Bí thư

                                                                                   Lê Thanh Khiển

Last update : 02/09/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau