CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2010-2011

       SỞ GD – ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 3

 

             Số:  25 /KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

             Hoằng hóa, ngày 26 tháng 8  năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Năm học 2010-2011

 

            I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2010

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

          Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9.

           Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhiệm vụ năm học 2010-2011, về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các tổ chuyên môn, về CSVC và trang thiết bị dạy học; các nguồn lực về tài chính và kế hoạch xã hội hoá giáo dục theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GD-ĐT. Các xây dựng kế hoạch biên chế được Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt; huy động các nguồn lực, tập trung tăng cường CSVC tr­ường học, mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học 2010 - 2011.

          Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của “Tháng Khuyến học” và “Ngày Khuyến học” đến các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; “Xác định xây dựng XHHT là nhiệm vụ của nhà trường và toàn Đảng, toàn dân; là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục ở nước ta” như Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định.

          Các tổ chuyên môn, tổ hành chính triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2011 và Kế hoạch xây dựng trường chuẩn và hướng tới kỹ niệm 40 năm thành lập trường năm 2012. Triển khai chủ đề năm học 2010-2011 “Tiếp tục Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".

          Tiếp tục phát động toàn trường thực hiện các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương  đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

          Huy động học sinh đến trường kịp thời, nhất là học sinh lớp 10, học sinh thi lại, ở lại lớp. Chống bỏ học

            Chuẩn bị cho ngày học đầu tiên 16/8 và chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011 và thực hiện các khoản thu trong năm học 2010-2011.

            B. Kế hoạch cụ thể: 

Tập trung các chỉ tiêu, điều kiện phục vụ cho triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.

1. Học sinh khối 11 & 12 ôn tập. Học sinh khối 10 lao động hè. Tổ chức cho học sinh học tập nội qui, qui chế đầu năm học.

2. Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2013 vào ngày 9/8/2010.

3. Điều chỉnh biên chế các lớp trong toàn trường.

4. Phân công chuyên môn, các chức danh kiêm nhiệm cho CB, GV năm học 2010 - 2011, xếp thời khoá biểu dạy - học chính thức.

5. Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ chức học tập Chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến và quán triệt các nội qui, qui định, qui chế chuyên môn.

6. Chuẩn bị cho Lễ khai giảng.

7. Chuẩn bị văn phòng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ.

8. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

9. Tổ chức dạy và học trước khai giảng theo chỉ đạo của Bộ và Sở từ ngày 16/8. 

10. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2010-2011, chuẩn bị tổ chức khai giảng trước ngày 5/9/2010 theo Quyết định số 2172 của Chủ tịch UBND tỉnh.

            II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2010

A. Nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức các hoạt động truyền thống nhà trường; tổ chức thành công khai giảng năm học 2010-2011.

            Tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HS trong trường thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chủ đề năm học, theo Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động tại từng tổ chuyên môn. Nhà trường học tổ chức cho học sinh học tập điều lệ trường học, cam kết thực hiện nội quy nhà trường; Tổ chức Hội nghị cán bộ, CCVC năm học 2010-2011.

            Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, huyện  triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình hoạt động tháng khuyến học. Thực hiện phối kết hợp giữa Sở với Hội Khuyến học, Hội liên hiệp Phụ nữ trong việc triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

         Tổ chức hội nghị cán bộ CNVC; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành trong năm học 2010-2011. Triển khai các giải pháp để đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiếp tục phân loại từng đối tượng học sinh, khắc phục tình trạng học sinh ngồi sai lớp. Có biện pháp tích cực để kiểm soát chất lượng học sinh ở từng cấp học, bậc học, nhất là các lớp đầu cấp để chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở từng đơn vị, trường học, nhất là các trường ở miền núi. Cuối tháng tổ chức thi cho học giỏi cấp trường, để tiệp tục cho HS nghèo

       Công tác chuyên môn các đơn vị, triển khai tháng an toàn giao thông, phòng chống ma tuý HIV/AIDS.

B. Kế hoạch cụ thể:   

1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học (5/9).

2. Triển khai phát động phong trào phòng chống tội phạm xâm nhập học đường; phòng chống Ma tuý, HIV- AISD. Phát động thực hiện tháng ATGT. (13/9)

3. Kiểm tra công tác chuyên môn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị đ­ược cấp và KH mua bổ sung trang thiết bi.

4. Tổ chức Hội nghị Ban Đại diện Cha mẹ học sinh và tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh các lớp lần I.

5. Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức và ký cam kết thi đua năm học 2010 - 2011. (15/9)

 6. Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường trung học phổ thông, các phòng GD&ĐT; chuẩn giáo viên.

7. Chỉ đạo xây dựng nề nếp sinh hoạt chuyên môn ở các tổ. Tập trung chỉ đạo các tổ hoàn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách cá nhân, hồ sơ chuyên môn cho từng cán bộ, giáo viên.

8. Triển khai đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

9. Kiểm tra đầu năm học về SGK, đồ dùng học tập của học sinh các lớp.

10. Hội Khuyến học triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình của tháng khuyến học.

11. Xây dựng Kế hoạch lập trang Webs điện tử nhà trường.

12. Tổ chức dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm đầu năm học.

13.Kiểm tra chuyên môn, xếp loại chuyên môn tháng 9/2010.

            III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2010

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

           Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục 15-10, Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” tập trung vào một số nội dung sau: Đổi mới công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động giáo dục; Tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt" hướng tới kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 01 đổi mới trong dạy học hoặc QLGD; Thanh tra giáo dục trong tháng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, thuộc đối tượng ­­ưu tiên; kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ và chủ đề năm học;

             Kiểm tra chuyên môn; trực thuộc. Kiểm tra thực hiện chương trình nước sạch tại trong trường.

Tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10); tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội thảo cấp trường về đạo đức Nhà giáo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Gặp mặt cán bộ giáo viên đã nghỉ BHXH tại huyện để ra mắt câu lạc bộ giáo chức.

Tổng hợp kế hoạch phát triển năm học 2011-2012 báo cáo UBND huyện và Giám đốc Sở GD-ĐT; phối hợp với các Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, giáo dục rút vốn dự toán ngân sách năm 2010 cho các khoản nợ và cong bão số 3 ngày 24/8. Chỉ đạo, triển khai chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, thuộc đối t­ượng ­ưu tiên (con TB, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo...); về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tr­ường học đạt chuẩn quốc gia, về phân cấp QLGD và các điều kiện đảm bảo cho giáo dục và đào tạo.

            Tổ chức các chuyên đề về thực hiện chủ đề năm học và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng trường học, cơ sở giáo dục và thông qua các hoạt động thi đua.

           Thanh tra giáo dục các tổ chuyên môn, tiếp tục tập huấn công nghệ thông tin; tập huấn công tác y tế trường học.

B. Kế hoạch cụ thể:

1. Khảo sát chất lượng các lớp đầu cấp. Phân loại học sinh. Tổ chức bồi dưỡng học sinh

2. Khảo sát, rà soát học sinh diện có hoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề có biện pháp hỗ trợ.

3. Phát động phong trào thi đua và triển khai một số hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

4. Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục 15-10 và Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

5. Thanh tra toàn diện đợt 1.

6. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường khối 12, chọn và bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, máy tính CASIO, QPAN, TDTT.

7. Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình (tính đến hết tháng 10).

8. Kiểm tra chuyên môn, xếp loại chuyên môn tháng 10/2010.

9. Xây dựng các biện pháp và hình thức tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Bác Hồ với giáo dục.

10. Báo cáo thống kê đầu năm học chậm nhất vào ngày 10/10/2010.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2010

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 28 ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;  chỉ đạo các tổ nâng cao chất l­ượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giáo dục truyền thống “Tôn s­ư - trọng đạo” của dân tộc ta; tổ chức tốt các hội thảo, chuyên đề, các hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 28, ngày Nhà giáo Việt Nam

           Tăng cư­ờng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, thanh tra công tác quản lý văn phòng và CSVC nhà trư­ờng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động .

           Tổ chức tổ chuyên môn rà soát ch­ương trình, kịp điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo nhiệm vụ năm học, đặc biệt là khối lớp 12 và chương trình dạy tự chọn.

           Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ c­ương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với cuộc vận động “Hai không” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

             Tổ chức Ngày Di sản văn hoá- Ngày về nguồn vào dịp ngày 23/11/2010.

B. Kế hoạch cụ thể:  

1. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giáo dục truyền thống “Tôn s­ư – trọng đạo” của dân tộc ta.

2. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 28 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Sơ kết phong trào thi đua 20/11, Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12.

3. Tổ chức Ngày Di sản văn hoá - Ngày về nguồn vào dịp ngày 23/11/2010.

4. Tổ chức ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh tất cả các môn.

5. Thẩm định kết quả đánh giá đối với giáo viên và học sinh.

6. Thanh tra giáo dục toàn diện giáo viên; kiểm tra dạy thêm, học thêm, thu chi các lớp.

7. Hoàn thành và viết đề cương SKKN của các tổ.

8. Xây dựng xong cổng thông tin điện tử nhà trường

9. Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ c­ương, nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện gắn với cuộc vận động “hai không” và phong trào "Xây dựng ttrường học thân thiện, học sinh tích cực". Củng cố lại tổ chức hoạt động của các Tổ chuyên môn, các Ban.

10. Thao giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt 1. Chọn cử và bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

11. Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình (tính đến hết tháng 11). Kiểm tra chuyên môn, xếp loại chuyên môn 11/2010.               

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2010

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

            Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12; hoạt động theo chủ đề "Thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; tổ chức, chỉ đạo tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đặc biệt chú ý về giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động dạy và học; Tổ chức phát động, triển khai đợt 2 tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học; Tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ về việc Ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hoạt động tập thể chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 Tập trung chỉ đạo các nhà tr­ường nâng cao chất l­ượng giáo dục, chú trọng  tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

Kiểm tra, đánh giá xếp loại học kỳ I, xếp loại giáo viên, xếp loại học sinh; Sơ kết học kỳ I; thực hiện quy định về đánh giá và xếp loại chuẩn giáo viê THPT và đánh giá chất lượng học kỳ I

Các tổ chuyên môn và Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình, chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của giáo viên đối với học sinh, nhất là xếp loại văn hoá các ban, các lớp, với tinh thần chống bệnh thành tích và chạy theo thành tích trong việc đánh giá xếp loại tại tr­ường;

Xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư­ số 09/2009/TT - BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.

 Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và thanh quyết toán tài chính năm 2010.

            Làm hoàn chỉnh hồ sơ cho cán bộ, giáo viên về nghỉ chế độ BHXH và chuyển ngạch cho cán bộ, giáo viên;

             Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi d­ưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 12, thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 9, lớp 12.

            B. Kế hoạch cụ thể:   

1. Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12).

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập QĐND và Ngày Hội QP toàn dân. Sơ kết đợt thi đua 22/12.

3. Chỉ đạo, củng cố công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn.

4. Tham gia hội thi giáo dục quốc phòng các trường THPT cấp tỉnh (theo lịch của Sở).

 5. Tổ chức thi nghề phổ thông lớp cho học sinh lớp 12 (theo lịch của Sở).

 6. Thanh tra chuyên môn toàn diện giáo viên đợt 2.

7. Tổ chức kỳ thi hết học kỳ 1 nghiêm túc theo tinh thần cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Báo cáo sơ kết học kỳ I của các tổ chuyên môn.

8. Đánh giá xếp loại HL-HK học sinh, duyệt KQGD học kì 1.

9. Đánh giá thi đua - khen thưởng giáo viên nhân viên, học sinh học kỳ 1. Sơ kết học kỳ 1, quán triệt phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2. Thanh tra, kiểm tra chuyên môn các tổ thực hiện nhiệm vụ

10. Kiểm kê tài sản hết năm 2010. Kiểm tra bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

11. Điều chỉnh việc phân công giảng dạy, xếp thời khoá biểu học kỳ 2

12. Thanh quyết toán tài chính hết năm 2010.

13. Kiểm tra chuyên môn, xếp loại chuyên môn tháng 12/2010.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2011

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

         Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày học sinh, Sinh viên 9-1. Toàn trường tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ và chủ đề năm học; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I, bảo quản và sử dụng trang thiết bị dạy học theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, hướng dẫn các tổ chuyên môn các hoạt động trước, trong và sau Tết. 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng trư­ờng học văn hoá, cơ quan văn hoá. Kiểm tra chuyên môn, kiểm tra thực hiện chủ đề năm học; thanh tra toàn diện một số GV.

         Tổ chức tốt Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010-2011. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm học; tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm học theo hướng dẫn.

      Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nghỉ Tết đúng lịch, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh; UBND huyện và các văn bản hư­ớng dẫn của Sở về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo và các vật liệu gây nổ; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT trư­ớc, trong và sau tết; tổ chức trồng cây đầu xuân theo nội dung của phong trào xây dựng THTT, HSTC.

          Gửi báo cáo Sơ kết học kỳ I về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/01/2010.

            B. Kế hoạch cụ thể: 

1. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lần 2.

2. Tuyên truyền ngày Học sinh, sinh viên 9/1. Phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân.

3. Kiểm tra lại các điều kiện CSVC, thiết bị dạy và học chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2.

4. Đánh giá hiệu quả công tác ôn tập cho học sinh.

5. Tham gia dự thi học sinh giỏi giải Toán bằng máy tính CASIO cấp tỉnh (theo lịch của Sở).

6. Kiểm tra chuyên môn, xếp loại chuyên môn tháng 01/2011.

7. Nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2011 (Từ ngày 28/01 đến 08/02/2011).

            VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2011

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

            Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, tổ chức các hoạt động thi đua, hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức tập huấn các đội tuyển thi học sinh giỏi

          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ Tết năm 2011.

            Kiểm tra chuyên môn và chủ đề năm học

            B. Kế hoạch cụ thể: 

1. Tổ chức kỷ niệm lần thứ 81, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2011)

 2. Tổ chức cho CBGV nghỉ Tết cổ truyền đúng lịch, vui vẻ, an toàn, nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật.

3. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện Tết trồng cây.

4. Chấn chỉnh kỷ cương nề nếp dạy và học sau Tết.

5. Phát động thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

6. Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình (tính đến hết tháng 2/2011).     

VIII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2011

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

             Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; hoạt động theo chủ đề "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp"; chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cư­ơng, nề nếp dạy và học, quy chế chuyên môn, quản lý nhà tr­ường; tổ chức tốt các hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua.

             Tổ chức chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên môn từng giáo viên, kết hợp rà soát, đánh giá phân loại cán bộ giáo viên

             Tổ chức tốt thi học sinh giỏi các môn văn hoá THPT và thi học sinh giỏi TDTT  THPT.

            B. Kế hoạch cụ thể:

1. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cư­ơng, nề nếp dạy và học, quy chế chuyên môn, quản lý nhà trường.

2. Thanh tra chuyên môn toàn diện giáo viên đợt 3.

3. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3 và sơ kết thi đua.

4. Kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.

5. Tư vấn ôn thi và hướng nghiệp cho học sinh khối 12.

6. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ và thu hồ sơ thi vào các trường chuyên nghiệp.

7. Tổ chức thi HS giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh tại trường (theo lịch của Sở).

8. Thi học sinh giỏi môn TDTT cấp tỉnh (theo lịch của Sở).

9. Phát động thi đua chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày sinh nhật Bác 19/5.

10. Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình (tính đến hết tháng 3/2011).

11. Tiến hành tự kiểm tra nội bộ để đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các cuộc vận động và chủ đề năm học; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban theo cụm thi đua.

12. Xếp loại chuyên môn tháng 3/2011.             

IX. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2011

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

            Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5; tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học, quy chế chuyên môn, rà soát việc thực hiện Điều lệ tr­ường học, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh cuối học kỳ, xếp loại học sinh cả năm học.

         Tổ chức, chỉ đạo tăng cư­ờng thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn từng giáo viên về các quy định của ngành trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục.

         Kiểm tra công tác thi đua, công tác chuyên môn, hoạt động Công đoàn cơ sở

và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

         Chuẩn bị mọi điều kiện cho tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT

(kiểm tra hồ sơ thi, h­ướng dẫn nghiệp vụ thi, chuẩn bị CSVC và các điều kiện an toàn cho các kỳ thi...), thu hồ sơ ĐKDT tuyển sinh vào các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2011.

         Chuẩn bị công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 – 2012.

Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên năm 2011

B. Kế hoạch cụ thể: 

1. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục chấn chỉnh kỷ cư­ơng, nền nếp dạy và học, quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh cuối học kỳ, xếp loại học sinh cả năm học.

2. Tăng cư­ờng thanh tra, kiểm tra chuyên môn từng giáo viên về các quy định của ngành trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục.

3. Củng cố lại công tác ôn tập cho học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp. Khảo sát chất lượng các lớp 12. Các tổ chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh để đạt kết quả cao trong các kì thi.

4. Tổ chức thi học kì cho học sinh khối 12.

5. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường cho học sinh khối 10&11.

6. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.

7. Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình (tính đến hết tháng 4/2010). Có biện pháp giải quyết kịp thời về tiến độ chương trình.

8. Xếp loại chuyên môn tháng 4/2011.

9. Tổng hợp công tác thi đua khen th­ưởng năm học 2010-2011,

10. Thu hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2011.

X. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2011

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

Thi đua lập thành tích Chào mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Việt Nam; chuẩn bị sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 3 năm phát động phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC; chuẩn bị tư liệu sơ kết trường THPT, khu vực, vùng, miền. Tổ chức tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp cuối cấp ra trường.

 Tập trung chỉ đạo cán bộ, giáo viên hoàn thành ch­ương trình, hoàn tất thủ tục hồ sơ, sổ sách cá nhân giáo viên, hồ sơ nhà tr­ường, hồ sơ học sinh, hồ sơ thi đua và tiến hành tổng kết năm học 2010 – 2011 theo biên chế năm học.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

             Tập trung các điều kiện cho tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011, triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012. Tổ chức quán triệt Quy chế thi và tuyển sinh năm 2011 đến cán bộ, giáo viên, HS toàn trường.

Xây dựng kế hoạch nghỉ hè, phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể xã địa bàn để bàn giao học sinh cho các địa ph­ương trong hè.

             Công đoàn chuẩn bị tổ chức cho CBGV nghỉ hè năm 2010. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học sau. Tổ chức Hội nghi bình xét thi đua các vùng miền trong tỉnh.

 Last update : 12/02/2016

 
 
Trang: 1 - Trang sau